Ebook The Wonderful Không gian văn học đương đại (phê bình vấn đề và hiện tượng văn học) Find Anytime

  • Posted on: 28 May 2016
  • By: admin
Book Format: iBook, TXT, PDF, DOC, MOBI, FB2, DJVU, RTF, ePub Book Info: Paperback, 272 pages
Không gian văn học đương đại (phê bình vấn đề và hiện tượng văn học)
.
Ebook's Category: "Uncategorised" Original Book Title: -
Book Tags: Ebook's Rating:
0 ratings
Rate Stars: 0.00 of 5 stars Ebook's Author:

E-Book Review:

Các tiểu luận trong tập sách này nhìn nhận văn học trong sinh quyển ấy. Những tiếp cận vấn đề và đại diện làm thành trọng tâm của tập sách, nơi ghi dấu những suy niệm của tôi với văn học Việt Nam đương đại.
Tập sách, vì thế, giờ đây hiện diện như những thể nghiệm trong lĩnh vực phê bình văn học Việt Nam đương đại từ ở những phương pháp khác nhau, như thi pháp học, cấu trúc Các tiểu luận trong tập sách này nhìn nhận văn học trong sinh quyển ấy. Những tiếp cận vấn đề và đại diện làm thành trọng tâm của tập sách, nơi ghi dấu những suy niệm của tôi với văn học Việt Nam đương đại.
Tập sách, vì thế, giờ đây hiện diện như những thể nghiệm trong lĩnh vực phê bình văn học Việt Nam đương đại từ ở những phương pháp khác nhau, như thi pháp học, cấu trúc luận, tự sự học, lý thuyết chấn thương, lý thuyết hậu thực dân,… để tìm hiểu một số tác giả và tác phẩm. Tất cả hướng vào mục đích nhìn nhận chủ thể nhà văn nhiều hơn một tư cách chủ thể sáng tạo và tác phẩm văn học nhiều hơn một tư cách nghệ phẩm cấu thành từ ngôn ngữ, như một cách tham dự của văn học vào cuộc đời.
Trước khi tập hợp thành sách, một số tiểu luận ở đây đã được công bố dưới nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là từng phần, trên các tạp chí, các báo chuyên ngành, các hội thảo và thông báo khoa học, nay tập hợp lại, mọi chỉnh sửa về mặt ý tứ hay câu chữ đều được chú thích, và coi đây là công bố chính thức cuối cùng đến thời điểm này.
(Đoàn Ánh Dương)

Categories: